„Skuteczny Urząd” 6.1.2 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Projekt pt. „Skuteczny Urząd”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Adresatami wsparcia są osoby zatrudnione na kluczowych stanowiskach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubu pracy, specjaliści ds. programów, asystent EURES.

Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2008r. do 31 stycznia 2010r.

Kwota dofinansowania z EFS: 409 641,35 zł
Wkład własny: 72 289,65 zł

Projekt ma na celu:

1. Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, w tym:
– upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (poprzez zatrudnienie pracowników na stanowiskach pośrednika pracy i doradcy zawodowego);
– wzrost skuteczności działań urzędu pracy na rzecz osób bezrobotnych (poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach);

2. Określenie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kompetencji pracowniczych oraz wyszczególnienie aktualnych i przyszłych potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorstw.

Realizacja w/w celów wzmocni efektywność usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.

Podsumowanie realizacji:

1. W ramach projektu 26 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie zatrudnionych na kluczowych stanowiskach, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubu pracy, specjaliści ds. programów mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach z zakresu:
Standardy usług rynku pracy,
Profesjonalna obsługa trudnego klienta,
Arteterapia,
Skuteczne zarządzanie czasem,
Pośrednik pracy – profesjonalnym doradcą i konsultantem,
ECDL zaawansowany,
Sztuka komunikowania się z mediami,
Zasady pozyskiwania funduszy unijnych w ramach PO KL.

2. W ramach projektu dofinansowano 8 stanowisk pracy pracowników kluczowych: 4 doradców zawodowych i 4 pośredników pracy.

3. W ramach projektu zostały przeprowadzane badania lokalnego rynku pracy. Wyniki z badań wydano w postaci książkowej pt.: „Diagnoza rynku pracy w Chorzowie. Raport z badań ankietowych przeprowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie.”
Publikacja ta dostępna jest w tut. Urzędzie oraz wszystkich filiach Biblioteki Miejskiej w Chorzowie. Wyniki badań stanowią nieocenione źródło informacji o zmianach zachodzących na lokalnym rynku pracy. Zostaną wykorzystane m.in. w kształtowaniu przyszłych planów szkoleniowych, w poradnictwie zawodowym, zajęciach klubu pracy, tworzeniu nowych projektów wspierających aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *