O projekcie

Projekt pt. „Szansa dla Ciebie” to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”.

Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie”.

Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.
Jest to kolejny projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Chorzowski Urząd Pracy realizował już projekty o podobnej tematyce. Większość z nich miała charakter aktywizująco – szkoleniowo – zatrudnieniowy i zastosowano w ich realizacji podobne formy wsparcia.

Okres realizacji projektu pt. „Szansa dla Ciebie” przypada od 01.03.2008r.  – 31.12.2013r.

Finansowanie projektu zostało podzielone na poszczególne lata jego realizacji.

Beneficjentami „Szansy dla Ciebie” są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie jako osoby bezrobotne, w tym w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) tzn:
 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni długotrwale albo  po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni.

W ramach projektu zostały przewidziane następujące formy wsparcia:

 • szkolenia zawodowe (z elementami motywacyjnymi);
 • staże;
 • wypłaty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Ponadto projekt zakłada dodatkowe wsparcie w postaci:

 • możliwości skorzystania z pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy świadczonych w PUP przez specjalistów tj.: pośrednik pracy, doradca zawodowy, lider klubu pracy;
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia i staże;
 • wypłaty stypendiów.
Uwaga!!!
Jedna osoba może skorzystać z kilku form wsparcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego