Dotacje

Chcesz zostać szefem własnej firmy?

Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie i złóż wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej określa:
 • kwotę wnioskowanych środków,
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć,
 • symbol podklasy rodzaju działalności (PKD),
 • kalkulację kosztów, związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania,
 • szczegółową specyfikację wydatków przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków,
 • proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków,
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.

Do wniosku dołącza się oświadczenia o:

 1. korzystaniu lub niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
 2. spełnianiu warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowania bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.u> z 2009 r. Nr 62, poz.512 z późn. zm.),
 3. wysokości uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku,
 4. nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 5. nieprowadzeniu działalności gospodarczej w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o tym samym profilu, który określony jest we wniosku,
 6. wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
 7. niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. rezygnacji z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 9. niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 10. niezłożeniu wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty
 11. o braku zadłużenia wnioskodawcy wobec ZUS, Urzędu Skarbowego, Funduszu Pracy, banku i innej instytucji finansowej.
Uwaga!!!
Dodatkowe warunki, które musisz spełnić aby otrzymać dotację:
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 • nie prowadziłeś działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • nie byłes w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
Kompletny wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do:

 1. wydatkowania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30-tego dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej, otrzymanych środków zgodnie z przeznaczeniem,
 2. udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie do dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej,
 3. zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:
 • otrzymane środki wykorzystasz niezgodnie z przeznaczeniem,
 • będziesz prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub powołania do odbycia zasadniczej lub zastępczej służby wojskowej),
 • podejmiesz zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • złożysz niezgodne z prawdą oświadczenia,
 • naruszysz inne warunki umowy.
Formami zabezpieczenia zwrotu środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
WAŻNE!!!
Poręczyciel zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wysokości osiąganych zarobków (średnie wynagrodzenie brutto za ostatnie 3 miesiące).
W przypadku, gdy dochód poręczyciela jest niższy od 1800 zł netto, tut. Urząd wymaga poręczenia dwóch osób, których dochody na każdą z nich wynoszą minimum 1500 zł netto, po odliczeniu posiadanych aktualnie zobowiązań finansowych.
Poręczycielami nie mogą być:
 • osoby, które już są poręczycielem dla innej osoby, która otrzymała środki z Funduszu Pracy,
 • osoba, która posiada zobowiązania wobec Funduszu Pracy,
 • współmałżonek lub współmałżonka, osoba pozostająca faktycznie z wnioskodawcą we wspólnym pożyciu (konkubina, konkubent),
 • osoby pracujące w zakładzie będącym w stanie likwidacji,
 • osoby korzystające ze świadczeń ośrodków pomocy społecznej,
 • osoby powyżej 65 roku życia.
WAŻNE!!!
Jeżeli otrzymałeś środki na podjęcie działalności gospodarczej to rozpoczynasz ją w terminie określonym w umowie i rozliczasz otrzymane środki przedstawiając rachunki za dokonane zakupy. Fakt podjęcia działalności gospodarczej należy udokumentować odpowiednim zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Miasta.

Rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonywane jest w kwocie brutto.

Otrzymane środki finansowe możesz przeznaczyć w szczególności na:
 • zakup maszyn, urządzeń i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności,
 • prawidłową instalację i uruchomieniem sprzętu,
 • koszty oprogramowania,
 • wyposażenie lokalu przeznaczonego na działalność (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania koszt zakupu mebli nie może przekraczać 30% wnioskowanej kwoty),
 • zakup towarów handlowych niezbędnych do uruchomienia działalności; należy pamiętać, że na zakup towaru można przeznaczyć max. 50% dofinansowania, w tym na artykuły krótkoterminowe nie więcej niż 30% dofinansowania,
 • wykonanie usługi i materiałów reklamowych,
 • pozyskanie lokalu w części nie przekraczającej 20% dofinansowania,
 • zakup środków transportu – max do 50% dofinansowania z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego; pojazd musi być wyłączną własnością wnioskodawcy; urząd ma prawo wymagać aktualnych uprawnień do prowadzenia pojazdu,
 • zakup przyczepy lub lawety – max do 50% dofinansowania,
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem działalności gospodarczej – max do 10% dofinansowania.
Otrzymane środki finansowe nie możesz przeznaczyć na:
 • zakup udziałów lub akcji w spółkach,
 • nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego,
 • koszty związane z eksploatacją środka transportu,
 • zakup dokonany u współmałżonka,

  zakup nieruchomości, kiosku, pawilonu

 • opłaty skarbowe, administracyjne i eksploatacyjne,
 • wydatki inwestycyjne, obejmujące koszty budowy, remontu, modernizacji i adaptacji obiektu,
 • prowadzenie handlu obwoźnego i akwizycji,
 • zakup alkoholu,
 • podjęcie działalności gospodarczej w formie innej niż firma jednoosobowa za wyjątkiem założenia lub przystąpienia do spółdzielni socjalnej,
 • nabycie maszyn i urządzeń w drodze leasingu,
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy.