Szkolenia

Szkolenie – to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

W celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej osoby bezrobotnej tut. Urząd może skierować na szkolenie w przypadku:
braku kwalifikacji zawodowych,
konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

Szkolenie odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. Może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy.
W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać nawet do 24 miesięcy.

UWAGA!!!

Osobie bezrobotnej w okresie odbywania szkolenia, na które została skierowana, przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku miesięcznie pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie. W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

UWAGA!!!

Należy pamiętać, że odmowa udziału w szkoleniu bez uzasadnionej przyczyny powoduje utratę statusu bezrobotnego na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej i 270 dni w przypadku trzeciej.

Ponadto osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

WAŻNE!!!

Osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowania projektu albo decyzji, o których mowa w ustawie o Narodowym Planie Rozwoju albo ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, organizowanych przez inny podmiot niż Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie, powiadamiają tutejszy Urząd o udziale w szkoleniu w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.