PODSUMOWANIE PROJEKTU „PRZEPIS NA PRACĘ”

PODSUMOWANIE PROJEKTU „PRZEPIS NA PRACĘ”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zakończył realizację projektu w ramach Poddzialania 6.1.1. PO KL „Przepis na pracę”. Projekt trwał w okresie od 01.08.2013 r. do 30.04.2015 r. Adresowany był do osób bezrobotnych w wieku do 25 lat z wykształceniem co najmniej zawodowym. Uczestniczyło w nim 115 osób zarejestrowanych w tut. Urzędzie w tym 73 kobiety. Ponad 97% uczestników zakończyło udział w projekcie zgodnie z zakładaną ścieżką.

Wśród uczestników, którzy weszli do projektu było 7 osób długotrwale bezrobotnych, 80 uczestników z wykształceniem ponadgimnazjalnym, 10 osób z wykształceniem pomaturalnym i 25 osób z wykształceniem wyższym.

Istotny był cel projektu, który zakładał pomoc zarejestrowanym młodym osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia ze względu na zbyt małe doświadczenie zawodowe lub jego brak poprzez udział w 6-cio miesięcznym stażu. Każdy uczestnik projektu przed rozpoczęciem stażu kierowany był na warsztaty z zakresu:

· kompetencje i predyspozycje zawodowe

· poznanie swoich mocnych i słabych stron

· bariery w drodze do zatrudnienia

· równość szans kobiet i mężczyzn w pracy

· plan poszukiwania pracy

· poznanie specyfiki rynku pracy

· formy zatrudnienia

· dokumenty aplikacyjne

· sztuka mówienia i prezentacji

· zachowania asertywne w poszukiwaniu pracy

· przygotowanie do rozmowy z pracodawcą ( w tym przed kamerą).

Uczestnicy obok stypendium stażowego zapewnioną mieli refundację kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem.

Z pośród 111 osób, które zakończyły udział w projekcie 95 kontynuuje zatrudnienie po stażu. Ogólna suma środków przeznaczonych na realizację tego projektu to prawie 870 000 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *