Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach” Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.
Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

Projekt pt. „Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach” w ramach Programu Leonardo da Vinci

Adresatami projektu były osoby w wieku od 18 do 35 lat, zarejestrowane jako bezrobotne w Urzędach Pracy aglomeracji śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie. Wszyscy uczestnicy musieli posiadać wykształcenie min. zawodowe kierunkowe lub ukończony kurs w następujących zawodach: florystka, hotelarz, kucharz, kelner, opiekun osób starszych. Mile widziana była znajomość języka niemieckiego.

Projekt skierowany był do 20 osób.

Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2008r. do 31 sierpnia 2009r.

Uczestnicy projektu odbyli 6-tygodniowy staż we Frankfurcie nad Odrą, poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowym przed wyjazdem w Polsce.
Korzyści dla uczestników:

staż zapewniający przygotowanie zawodowe na europejskim poziomie,
możliwość poznania nowych metod i rozwiązań stosowanych w krajach UE oraz zaznajomienie się z tamtejszą specyfiką pracy,
zaświadczenie Europass Mobilność i opinia pracodawcy,
zajęcia rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze na terenie Niemiec,
intensywny kurs języka niemieckiego z elementami kultury niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa branżowego wraz z materiałami szkoleniowymi i zaświadczeniem o ukończeniu,
przygotowanie kulturowe: wiedza z zakresu życia i pracy w krajach UE, poszukiwania pracy w kraju oraz zagranicą, tworzenia dokumentów aplikacyjnych w formacie polskim i europejskim oraz wiedza z zakresu zakładania działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech.
Uczestnik nie ponosił żadnych kosztów odbywania stażu, PUP w Chorzowie zapewniał:
dojazd do/z Niemiec,
dojazd do miejsca odbywania staży na terenie Niemiec,
ubezpieczenie na czas podróży,
ubezpieczenie NW na czas odbywania stażu zagranicznego,
zakwaterowanie i wyżywienie (3 posiłki dziennie).
Partnerem projektu po stronie niemieckiej był Internationaler Bund e.V. z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą.

Prezentacja nt. projektu „Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach”

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *