Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia” 7.2.1 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

 

Projekt pt. „Chorzowska strefa aktywizacji i zatrudnienia”

Projekt miał na celu integrację społeczno-zawodową 120 mieszkańców Chorzowa II zagrożonych wykluczeniem z powodu długotrwałego bezrobocia, braku kwalifikacji lub stanu zdrowia.

Liderem projektu był Reed in Partnership Poland Sp. z o.o., partnerem Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie oraz Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Chorzowie.

Osiągnięte rezultaty

Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia
Działania Całkowita realizacja w 2010 Całkowita realizacja w 2011 Osiągnięte rezultaty z dwóch lat Rezultaty we wniosku
UCZESTNICY ZAKWALIFIKOWANI 92 95 187 120
ZAKOŃCZYLI SZKOLENIE PODRÓŻ 49 71 120 120
ZAKOŃCZYLI SZKOLENIE TORP 0 125 125 120
ZAKOŃCZYLI KURSY ZAWODOWE 4 63 67 60
ZAKOŃCZYLI STAŻE 4 72 76 80
ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 6 66 80 80
OTRZYMANIE ZATRUDNIENIA 5 17 22 brak
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *