Skuteczny Urząd III” 6.1.2 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce.

Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje wsparcie na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Projekt pt. „Skuteczny Urząd III”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Adresatami wsparcia są osoby zatrudnione na kluczowych stanowiskach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubu pracy, specjaliści ds. programów.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2012r. do 28 lutego 2013r.Kwota dofinansowania z EFS: 176 138,67 zł
Wkład własny: 31 083,29 zł

Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, w tym:
– upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (poprzez zatrudnienie pracowników na stanowiskach pośrednika pracy i doradcy zawodowego);
– wzrost skuteczności działań urzędu pracy na rzecz osób bezrobotnych (poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach);
– organizację Targów Pracy;
– badania lokalnego rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *