GOSPODARKA WODNA

GOSPODARKA WODNA

Problem wody, szczególnie w aglomeracji katowickiej, wysunął się na czoło problemów gospodarczych. Występują ciągłe niedobory mimo zwiększonych dostaw wody z rozbudowanych ujęć w Bańgowie i Kozłowej Górze oraz budowy nowych obiektów w Goczałkowicach, Czańcu, Strumieniu, Dziećkowicach, Nieszawie i Łazach. W planach długofalowych przewiduje się budowę zbiorników na Rabie, Pszczynce, Koszarawie, Przemszy, Liswarcie i Skawie oraz regulację tych rzek na całej ich długości.

W okresie powojennym na terenie Górnego Śląska zrealizowano zbiorniki retencyjne w Goczałkowicach na Wiśle, w Tresnej na Sole, w Głębinowie na Nysie Kłodzkiej i ostatnio na Wiśle w Dziećkowicach. Równocześnie w przemyśle prowadzono szeroką racjonalizację w gospodarce wodnej, poprzez sieć oczyszczalni ścieków i upowszechnianie zamkniętego obiegu wody oraz wprowadzenie nowych, „oszczędnych” w wodę (echnologii.

Ważnym problemem makroregionu (Górnego Śląska) jest zanieczyszczenie wód przez zakłady na tym obszarze i na terenie aglomeracji ostrawskiej. Na terenie makroregionu południowego rozpoczęto lub zrealizowano budowy wysokosprawnych urządzeń oczyszczających ścieki. W przyszłości, w celu poprawy sytuacji wodnej, dążyć się będzie do odzyskania wód górniczych oraz lepszego zabezpieczenia sieci magistralnych.

ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Obszar użytków rolnych makroregionu wynosi 1577000 ha, z czego 576000 ha przypada na woj. opolskie. W pozostałych województwach wynosi on: w częstochowskim – 357 000 ha, katowickim – 423 000 ha i bielskim – 221 000 ha.

W strukturze upraw większość powierzchni obsiewana jest zbożami, i tak: w bielskim – 29,3%, katowickim – 41,5%, częstochowskim – 56%, opolskim 53,4%. Kolejne miejsce zajmują rośliny przemysłowe: w bielskiem – 1%, katowickiem i częstochowskiem po 2%, opolskiem 17,1%.

Według danych z 1994 produkcja roślinna makroregionu wynosiła: 4 zbóż, buraków cukrowych i ziemniaków 27,6 q/ha (a średnia krajowa 24,6). Na 100 ha użytków przypadało średnio 47 sztuk bydła i trzody chlewnej, w tym w częstochowskim 47, bielskim 53, katowickim 39 i opolskim 48. Dane z roku 1994 informują również o średnim zalesieniu makroregionu, które wynosi 30,7%, w tym bielskim 37%, częstochowskim 31,6%, katowickim 28,1% i opolskim 25,4%, co daje wymienionym województwom lokaty krajowe: 9, 14, 20 i 24.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *