Zasady i procedury

ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ INDYWIDUALNYCH

Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.

Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Starosta może, na wniosek bezrobotnego, udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisnia umowy pożyczki, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pożyczka ta jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. W przypadku wykorzystania pożyczki na inne cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi.
ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ GRUPOWYCH

Szkolenia grupowe organizowane są dla osób bezrobotnych na podstawie zatwierdzonego planu szkoleń, zawierającego m.in. wymagania wstępne od kandydatów. Z planem szkoleń można zapoznać się m.in. na tablicy ogłoszeń w urzędzie pracy oraz na stronie internetowej tut. Urzędu.

Chęć udziału w szkoleniu grupowym można zgłosić w urzędzie pracy:
pośrednikowi pracy,
doradcy zawodowemu,
specjaliście ds. rozwoju zawodowego,
każdemu innemu pracownikowi.

Kryteria kwalifikowania osób na szkolenia grupowe:
aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia,
udział w klubach pracy, warsztatach poszukiwania pracy, wniosek doradcy zawodowego,
wcześniejsze ubieganie się o skierowanie na kurs bez zakwalifikowania (np. z powodu braku miejsc),
doświadczenie zawodowe (staż pracy na określonych stanowiskach związanych z kierunkiem kursu),
szczególnie trudna sytuacja materialna,
termin wstępnego zakwalifikowania przez pośrednika lub doradcę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *