Dla pracodawców

Potrzebujesz ludzi do pracy?

Zgłoś ofertę pracy lub wolne miejsce zatrudnienia do Powiatowego Urzędu Pracy. Możesz to uczynić na kilka sposobów:
osobiście,
pisemnie,
telefonicznie,
wysyłając fax,
wysyłając e-mail,
czy po prostu umawiając się na spotkanie z pośrednikiem pracy.
Ludzi do pracy możesz także znaleźć uczestnicząc w organizowanych przez tut. Urząd:
targach pracy, które są zbiorową prezentacją ofert pracy,
giełdach pracy, które umożliwią bezpośredni kontakt z kandydatami do pracy dobranymi przez pośrednika pracy.
Ponadto możesz skorzystać z innych form pomocy przewidzianych dla pracodawców. Należą do nich:
prace interwencyjne,
roboty publiczne,
wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,
staże,
przygotowania zawodowe dorosłych.
Zgłoszenie oferty pracy obejmuje dane dotyczące:
pracodawcy, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, imię i nazwisko osoby wskazanej przez pracodawcę do kontaktów, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej, podstawowy rodzaj działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę zatrudnionych pracowników;
zgłoszonego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym: nazwę zawodu, kod zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy, w tym liczbę wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, wysokość wynagrodzenia, system wynagradzania, datę rozpoczęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wymagania dotyczące bezrobotnego lub poszukującego pracy, informacje o wymaganiach dotyczących kwalifikacji i umiejętności kandydatów do pracy, proponowany zasięg upowszechniania oferty pracy.
Oferta pracy jest podawana do wiadomości bezrobotnym lub poszukującym pracy przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w tut. urzędzie oraz przekazaniu do internetowej bazy ofert pracy.
Oferta pracy jest realizowana przez pośrednika pracy, który przeprowadza dobór kandydatów na stanowiska lub do prac określonych przez pracodawcę w ofercie pracy.
Jako pracodawca zobowiązany jesteś na bieżąco informować powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy o wolnych miejscach zatrudnienia.

Informując o wolnych miejscach zatrudnienia nie możesz formułować wymagań dyskryminujących kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, przekonania polityczne, wyznanie lub ze względu na przynależność związkową.

UWAGA!!!

Jeżeli w okresie 365 dni przed zgłoszeniem oferty pracy zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jesteś objęty postępowaniem wyjaśniającycm w tej sprawie nie możemy przyjąć twojej oferty pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *