Wydarzenia i ogłoszenia EURES

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę

Informacja dotycząca wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania pozwolenia na pracę (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1116 i Dz.U. z 2007 r. Nr 120 poz. 824)

Znowelizowane rozporządzenie (§2 pkt 27) przewiduje możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców ? obywateli państw sąsiadujących z Polską (dotyczy to Białorusi, Rosji i Ukrainy) bez zezwolenia na pracę w okresie do trzech miesięcy w ciągu kolejnych sześciu miesięcy, pod warunkiem posiadania przez nich oświadczenia polskiego pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które to oświadczenie jest rejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania pracodawcy.

Warunkiem wykonywania legalnej pracy na zasadach określonych w §2 pkt 27 ww. rozporządzenia jest posiadanie wizy w celu wykonywania pracy. Z powyższych uprawnień korzystać mogą także obywatele Białorusi, Rosji i Ukrainy przebywający już w Polsce na podstawie wizy w celu wykonywania pracy (mogą zmieniać pracodawcę) lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Oświadczenie jest rejestrowane w celu przedłożenia przez cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wymaganej wizy w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w miejscu stałego zamieszkania.

Oświadczenie musi zawierać dane jednoznacznie identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz wyrażać zamiar zatrudnienia w określonym czasie na warunkach określonych w § 2 pkt 27 ww. rozporządzenia ( wzór oświadczenia w załączeniu).

Oświadczenie powinno być złożone wraz z kopią. PUP umieszcza na oryginale i kopii oświadczenia wzmiankę o rejestracji. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi.

Osoby, które podjęły pracę w Polsce w sektorze rolnym na podstawie oświadczeń wystawionych zgodnie z przepisem sprzed nowelizacji, mogą korzystać ze swoich uprawnień do upływu ważności wizy lub zakończenia pracy.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2007 r.. Przepis § 2 pkt 27 tego aktu obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2009 r.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Białorusi, Rosji lub Ukrainy pobierz plik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *